אאא

מכון כת"ר לחקר הכלכלה בהלכה מפרסם היום (שני) נייר עמדה הקורא לבטל את החלטת האוצר לפיה תופחת העלייה הצפויה בשנת 2014 בשיעור מס ההכנסה. הרבנים קראו בפסק ההלכה להוריד את המע"מ בחצי אחוז.

כזכור, לאחרונה ביצעה הממשלה שינויים בתקציב המדינה בשנים 2013-2014 במטרה להקטין את הגרעון התקציבי. בשבועות האחרונים התברר כי צפויה למדינה הכנסה נוספת ולכן החליט משרד האוצר להפחית את העלייה הצפויה בשנת 2014 בשיעור מס ההכנסה.

בנייר העמדה ההלכתי, מציג ראש המכון, הרב שלמה אישון, את אופני חלוקת נטל המס עפ"י ההלכה כאשר החלוקה הראויה היא חלוקה שווה בין מיסוי המוטל באופן אחיד, לבין מיסוי הנקבע באופן דיפרנציאלי – בהתאם להכנסתם ולרכושם של האזרחים.

בחינה של הרכב הכנסות המדינה ממסים מעלה כי בשתים עשרה השנים האחרונות קיימת מגמה של הורדת המיסוי הישיר והעלאת המיסוי העקיף. כתוצאה ממגמה זו גדלו בשנים האחרונות הכנסות המדינה מהמיסים העקיפים על חשבון המיסים הישירים, ועל פי תחזית האוצר כך יהיה גם בשנת 2013.

היות שהמיסים הישירים הינם בד"כ מיסים פרוגרסיביים בהם העשירים משלמים יותר, ואילו המסיים העקיפים מוטלים בד"כ באופן אחיד על האזרחים כולם, נוצר כיום מצב בו מופר האיזון שבין המיסוי האחיד לבין המיסוי הדיפרנציאלי, מצב זה, כאמור, אינו ראוי על פי ההלכה, קובע המכון. 

"הצעד הנוכחי של שר האוצר מפר את האיזון בין אופני המיסוי השונים באופן ניכר ומיטיב עם בעלי ההכנסות הבינוניות והגבוהות וכלל אינו מיטיב עם בעלי ההכנסות החלשות ולכן יש לבטלו ולהציע צעדים חלופיים אשר יחזירו את האיזון בין סוגי המסים ויאפשרו גם לבעלי ההכנסות הנמוכות ולעניים ליהנות משיפור מצב גביית המסים", טוען הרב אישון.

אז מה כן? צעד ראשון אפשרי עשוי להיות הורדת המע"מ בחצי אחוז (צעד אשר עלותו 2.3 מיליארד ₪). בכסף שנותר לאחר הפחתת המע"מ ניתן יהיה להשתמש לצעדים נוספים אשר יאפשרו גם לבעלי ההכנסות הנמוכות ולעניים ליהנות מהגידול בהכנסות המדינה.

הרב אישון מסכם את פסק ההלכה: "טענת האוצר כי ביטול העלאת מס הכנסה תתרום לצמיחה במשק ממנה יהינו גם העשירונים התחתונים אינה מוכחת. גם הפחתת המע"מ אשר תגדיל את ההכנסה הפנויה עשויה לתרום לעידוד הצמיחה, ומה עוד שהפחתת המע"מ מסייעת באופן ישיר ומידי לבעלי ההכנסות הנמוכות, לעומת העלאת הצמיחה שהשפעתה על מצבם הכלכלי של השכבות החלשות אינה וודאית".